Debarred Students List – 4th Semester CS/IT

Name Section
ABHISHEK BHATT 4A
YASH MISHRA 4A
ANIKET GAUR 4B
SHIVAM SHAH 4B
AVINASH KUMAR 4C
BHASHKAR MALIK 4C
NAMAN MISHRA 4C
ANUPAM KUMAR 4D
ANSHU KUMAR 4D
Mohammed Fahd Abdullah Mogalli 4D