Class Coordinators for Even Semester (Jan 2021 Onwards)

Class Coordinators for Even Semester (Jan 2021 Onwards)

Semester and Section Coordinator’s Name Coordinator’s Contact No.
4 Sem A Dr. Vishen Gupta 9650405854
4 Sem B Mr. Hemant Singh Pokhariya 9634749537
4 Sem C Mr. Kireet Joshi 7500275404
4 Sem D Mr. Ankit Gupta 6360430321
4 Sem E Ms. Sarishma 8979072273
4 Sem F Mr. Piyush Agarwal 7829983490
4 Sem G Mr. Saurabh Mishra 9458645669
4 Sem H Mr. Pankaj Kumar 8178860550
4 Sem DS Dr. Avadh Kishore 9119024997
4 Sem ML Mr. Shobhit Garg 9045766477
4 Sem CC-IS Dr. Sourabh Jain 9837629011
4 Sem SE Mr. Sanjeev Kukreti 6395164510
4 Sem CE Mr. Deepak Uniyal 9999668955
4 Sem CST Mr. Yuvraj 9639878487
4 Sem IT Mr. Ashwini Kumar 9999022385
4 Sem D4 Mr. Sanjeev Kukreti 6395164510
6 Sem A Mr. Ankit Tomer 9458608938
6 Sem B Mr. Sumit Pundir 9997219039
6 Sem C Ms. Vishu Tyagi 9990456207
6 Sem D Mr. Vikas Tomer 7060734224
6 Sem E Mr. Priyank Pandey 9560950771
6 Sem DS Ms. Neha Garg 8077128435
6 Sem ML Ms. Garima 9958177157
6 Sem CC Dr. Vijay Singh 9760322316
6 Sem IT Dr. Manoj Diwaker 9648676112
8 Sem A Mr. Ankur Choudhary 9760316521
8 Sem B Ms. Akansha Gupta 7017536952
8 Sem C Mr. Ramesh Rawat 9412379001
8 Sem D Dr. Sachin Sharma 8319682981
8 Sem E Dr. Priya Matta 9557431022
8 Sem IT Mr. Noor  Mohd. 9897404423